กภ. พงษ์ประภัทร เสนา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : phongprapat.sen@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2559 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม

2019/10/26 - 2019/10/27 Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics, The Royal River Hotel, Bangkok
2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/02/22 - 2019/02/23 Kinesio Taping Assessments, Fundamental concepts and Techniques (KT1-2), Bangkok
2018/10/24 - 2018/10/26 Water Specific Therapy Halliwick : Basic Level (WSTH-B), Chiangmai
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/03 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/09/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2018/08/04 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด งาน Thailand social expo 2018, impact exhibition hall, Muang Thong Thani