กภ. นภวรรณ เขมะนุเชษฐ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : napawan.pra@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2558 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

การอบรม

2019/11/06 - 2019/11/08 Water specific therapy halliwick intermediate level, คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
2017/04/28 - 2017/04/29 Elastic Therapeutic Taping Method KT 1, 2, โดย ดร.ทศพล เจศรีชัย , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/11/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล