นาย ภูวดล สายสืบ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 0220238

E-Mail : phuvadol.sai@mahidol.ac.th

การศึกษา

2549 ปวส. ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, ไทย