รศ.กภ. โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21006

E-Mail : sopa.pic@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2539 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Cert. in Graduate Professional Study in Physical Therapy Massachusetts General Hospital Institute of Health, United States of America
2528 ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2525 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี
การฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาท

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561
2560
2558
Kuwiboonsilp W, Sakulsriprasert P, Pichaiyongwongdee S, Adisaiphaopan R, Mingsoongnern S . Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individuals with Shoulder Adhesive Capsulitis. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2015; 9(2): 220-6.
2557
2554
2550
2548

Proceeding

2560
Poonyathorn Kladtong, Sopa Pichaiyongwongdee, Jatuporn Suttiwong. Comparison of Immediate Effect on Balance Performances between Forward Stepping Training and General Leg Exercise in Community-dwelling Health Elderly. Proceeding of Payab University Research Symposium 2017. 10 February 2017.
2554
Pichaiyongwongdee S, Panfug K, Pudanngua S, Wanjai J. Relationship between tandem walk test and the risk of falls measured by Tinetti balance & gait score and Timed up and go test in the elderly. in: Proceeding of The 3rd National Physical Therapy Conference; 2 May 2011; Thailand.
Muengsorn O, Pichaiyongwongdee S, Tretriluxana J. Short term effect of paretic arm reaching training with trunk restraint in chronic stroke patients. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010; 23 March 2011; Thailand.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

การทำงาน

2542 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
2534 - 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2525 - 2534 อาจารย์

งานบริหาร

2011 - 2012รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2008 - 2011รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2007 - 2008รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย