กภ. ภาพวิจิตร เสียงเสนาะ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : phapvijid.sea@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2558 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย

การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/09/24 - 2020/09/25 โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick: Basic level (WSTH-BL), อบรมเชิงวิชาการออนไลน์
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/11/14 - 2018/11/15 The Role of Physical Therapy in Pain Management for Cancer Patientกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์
2018/08/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน หัวข้อการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/21 - 2018/05/23 Diagnostic Screening: When to refer to specialists?, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล ศาลายา
2018/03/23 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/14 - 2018/03/16 Balance assessment and training, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล ศาลายา
2017/08/05 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/28 - 2017/04/29 Clinical application of Kinesio tape (หลักสูตร KT 1,2), โดย ดร.ทศพล เจศรีชัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/02/17 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/12/14 - 2016/12/16 The 3rd International Physical Therapy Conference and the 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ
2016/08/06 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/08 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล เชิงสะพานปิ่นเกล้า
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/03/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง "60 ใครว่าแก่" , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/04/14 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ",, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020/04/29 จัดทำวิดิโอความรู้เรื่อง "ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเดิน ตอนที่ 2", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/04/26 จัดทำวิดิโอความรู้เรื่อง "ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเดิน ตอนที่ 1", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/04/26 จัดทำวิดิโอความรู้เรื่อง "ท่าออกกำลังกายแกนกลางลำตัวเพื่อช่วยส่งเสริมการเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/11/01 ออกหน่วย "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก", โรงพยาบาลศิริราช
2019/05/13 โปสเตอร์เรื่อง "การเคลื่อนไหวขาและข้อเท้าในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองโดยผู้ดูแล", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/13 โปสเตอร์เรื่อง "การเคลื่อนไหวแขนและข้อมือในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองโดยผู้ดูแล", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/17 - 2019/04/23 คุมปฏิบัติงานนักศึกษา, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/02 ถ่ายทำรายการทางสถานีโทรทัศน์ Thaipbs "คนสู้โรค", สถานีโทรทัศน์ Thaipbs
2018/05/01 โปสเตอร์เรื่อง "แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/05/01 โปสเตอร์เรื่อง "กิจกรรมทางกาย ลดความเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/20 บริการวิชาการในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2560 , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล