กภ. ไพบูลย์ เสถียรพันธฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : paiboon.sat@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยามหิดล
2555 - 2559 นักกายภาพบำบัด, โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

การอบรม

2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/06/19 หลักสูตรการช่วยชิวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิหล
2018/04/04 Hilterapia by Dr. Salvatore Germano, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิหล
2017/12/19 Fascia movement taping clinics (FMT I) , โดย อาจารย์ไกรยศ สุดสะอาด, โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
2017/06/17 Kinesio Taping Symposium Thailand 2017, Clinical lecture by Dr. Kenzo Kase, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/28 - 2017/04/29 Elastic Therapeutic Taping Method KT 1, 2, โดย ดร.ทศพล เจศรีชัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/08/06 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/01 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/10/10 Neuro Mirror Feedback, โดย ผศ.ดร. ภครตี ชัยวัฒน์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2015/07/12 Pharmacological Effect for Rehabilitation PT, โดย ผศ. ดร. ยอดชาย บุญประกอบ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2015/07/11 Updates in Multidisciplinary Rehabilitation Treatment , Bumrungrad International
2015/06/23 - 2015/06/26 “Ergonomics & Human Factors และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ Muscle Imbalance & Office Syndrome” , โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ
2014/08/23 - 2014/10/04 Active Mobilization Technique sharing in Upper and Lower Torso , โดย กภ.ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2014/08/09 - 2014/08/10 Physical Therapy Management in Thoracic Disorders and Scapulocostal Syndromes , โดย ผศ. ดร. ยอดชาย บุญประกอบ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2014/04/22 - 2014/04/25 ‘Sports Physiotherapy: Manual Techniques and Functional Training for Lower Quadrant’ , By Lutz Meissner โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ
2014/04/07 - 2014/04/10 LDT Articulation Fluid Release, By Molly Clark PT, LMT, LLCC at Saint Louise College BKK
2014/03/06 - 2014/03/07 ประชุมวิชาการวันสหเวชศาสตร์ ม. นเรศวร ครบรอบ 18 ปี เรื่อง “Evidence-Base Physical Therapy Practice”, คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
2013/12/15 Manual therapy, the key of success in physical therapy profession” part I: Head and neck symptom, treating sub-occipital pain syndrome , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด
2013/10/05 - 2013/10/08 Visceral Manipulation 1, By Ken Frey PT, CST-D at Singapore workshops
2013/08/19 - 2013/08/26 Myofascial Release, โดย อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2013/08/09 Gait Analysis in Stroke, โดย ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2013/07/20 - 2013/07/23 CranioSacral Therapy 1, By Lisa Desrochers DPT, MS, CST-D at Singapore workshops
2013/07/12 - 2013/07/13 Muscle Energy Technique in Physical Therapy, โดย รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2013/03/15 Rehabilitation Protocol in Shoulder and Knee Surgery, โดย นพ. วิญญู รัตนไชย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2013/01/14 - 2013/01/17 Lymphatic Drainage Therapy Level 2, By Molly Clark PT, LMT, LLCC at Saint Louise College BKK
2013/01/07 - 2013/01/10 Lymphatic Drainage Therapy Level 1, By Molly Clark PT, LMT, LLCC at Saint Louise College BKK
2012/10/25 Minimally Invasive and New Technique in Spine Surgery, โดย นพ.วีรพันธ์ ควรทรงธรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2012/07/21 Motor Control and Learning: Implication for Individual with Stroke, โดย รศ. โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2012/06/02 Integrative Manual Therapy of Thoracic Spine , โดย ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วิทยากร

2018/11/17 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "พ่อบ้าน แม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/17 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "มาดูแลข้อเข่าเสื่อมกัยเถอะ", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เลือกกระเป๋าอย่างไรให้ปลอดภัยกับการใช้งาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/10/06 แนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลเอกชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020/04/28 บทความเรื่อง อาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (Piriformis syndrome), ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/04 บทความเรื่อง การวินิจฉัยหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วย MRI เชื่อถือได้หรือไม่ ?, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/10/19 บทความเรื่อง หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง"ท่าออกกำลังกายบริหารอุ้งเท้าแบน" , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล