อ.กภ. ศศิธร คงอ้วน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450#21601

E-Mail : sasithorn.kon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาโท วท.บ.(สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562