นาง โนรี กลิ่นดอกแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : noree.kli@mahidol.ac.th

การศึกษา

2536 ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี, ไทย