อ.ดร.ก.บ. วินัย ฉัตรทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : อาจารย์สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โทรศัพท์ : 024415450 #20906

E-Mail : winai.cha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2551 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
Khemthong S and Chatthong W. Brain Mapping Performance as an Occupational Therapy Assessment Aid in ADHD. The American Journal of Occupational Therapy 2019;74(3):
2559

Proceeding

2562
ศุภลักษณ์ เข็มทอง มะลิวัลย์ เรือนคำ และ วินัย ฉัตรทอง.. ผลการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการรับรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสุนทรียการเปลี่ยนแปลง. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” 2019.
2559
Tajai S, Chatthong W, Khemthong S. Volitional and Social Skills Assessment of Thai Autistic Students. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 220-1. (abtract)

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 229 การสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกพื้นฐาน

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 237 การปรับศักยภาพกิจกรรมการดำเนินชีวิต

PTOT 237 (covid-19) การปรับศักยภาพกิจกรรมการดำเนินชีวิต

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 322 การดัดแปรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื่องช่วย

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 338 กิจกรรมบำบัดในชุมชน

PTOT 339 กิจกรรมบำบัดจิตสังคม 2

PTOT 341 ทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบำบัด