รศ.กภ. สุวรรณี จรูงจิตรอารี

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20606

E-Mail : suwannee.jar@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Fellow to The Princess Royal Spinal Injuries and Neuro Northern General Hospital, United Kingdom
2534 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Fellow to cumberland college The University of Sydney, Australia
2534 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2520 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Chest Physicaltherapy in Cardiopulmonary diseases
Effects of air pollution on pulmonary system related in Physicaltherapy field
Effects of breathing exercises in patients with spinal cord injury

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2557
2556
2553
Jarungjitaree S, Chaipiyaporn N, Santiworakul A,Cetthakrikul S. Effect of Smoking on Physical Activity Level and Pulmonary Function of Vocational Students in Bangkok. Srinagarin Medical Journal 2010; 25(4): 287-91.
2552
2550

Proceeding

2557
วิลาวัณย์ กลัดแก้ว, จงจิต เสน่หา, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, Jarungjitaree S. ผลของโปรแกรมออกกำลังกายกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนแบบการเพิ่มแรงต้านและการเดินแบบช้าสลับเร็ว ต่อความทนทานในการออกกำลังกายและอาการหายใจลำบากจากการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันในผู้ป่วยโรคปวดอุดกั้นเรื้อรัง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ: 75 -86.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 318 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 1

PTPT 418 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 2

การทำงาน

2541 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
2532 - 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2526 - 2535 อาจารย์

งานบริหาร

2014 - 2016รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
2013 - 2013รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
2013 - 2014รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
2007 - 2008รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
2000 - 2007รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา โรงเรียนกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์