อ.ดร.กภ. เบญจพร เอนกแสน

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21101

E-Mail : benchaporn.ane@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2558 ปริญญาเอก ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
2555 ปริญญาโท วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
2551 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
2558
2557
2556
Ngernyam N, Arayawichanon P, Auvichayapat N, Tiamkao S, Sattayasai J, Janjarasjitt S, Chatthanapanich A, Punjar W, Amatachaya A, Aree-uea B, Auvichayapat P. The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Neuropathic Pain from Spinal Cord Diseases: A Pilot Study. Srinagarind Medical Journal 2013; 28(1): 39-46.
Amatachaya A, Patjanasoontorn N, Auvichayapat N, Suphakunpinyo C, Janjarasjitt S, Thuleechan W, Chueajaroen W, Ngernyam N, Aree-uea B, Auvichayapat P. The effects of transcranial direct current stimulation in patients with autism: a pilot study. Srinagarind Med J 2013;28(3):311-9. The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Autism: A Pilot Study. Srinagarind Medical Journal 2013; 28(3): 311-9

Proceeding

2563
Jitkaew P, Aneksan B,Hiengkaew V and Klomjai W. The Effects of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation Combined with Conventional Physical Therapy on Upper and Lower Limb Motor Performances in Acute Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Prathum T, Aneksan B, Klomjai W, Hiengkaew V, Vachalathiti R and Piriyaprasarth P. Effects of Home-Based Dual-transcranial Direct Current Stimulation on Motor Functions in Individuals with Chronic Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sawatdipan M, Klomjai W, Tretriluxana J, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R and Aneksan B. The Effect of Five Sessions of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Performance in Sub-acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

PTPT 414 ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงาน 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I