อ.กภ. วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดทางเด็ก

โทรศัพท์ : 024415450 #21702

E-Mail : wimonrat.jar@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2553 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Functional Electrical Stimulation
Assistive technology in children with physical disabilities
Motor control and motor learning in children
Scoliosis
Pediatric obesity

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561

Proceeding

2560
Prasertsukdee S, Khajornchaikul P, Sermpol N, Suwanna K, Jarumethitanont W. Validity of Cerebral Palsy Quality of Life for Children (CP QOL-CHILD) in Thai Version. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.

การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอาจารย์
2557 - 2558 นักกายภาพบำบัด (อิสระ)
2553 - 2557 ผู้ช่วยอาจารย์
2547 - 2548 นักกายภาพบำบัด