อ.กภ. พิรุณ นันทะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21501

E-Mail : pirun.nan@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว