ก.บ. พรประพิมพ์ โปธา

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด

งาน : งานกิจกรรมบำบัด

E-Mail : pornprapim.pot@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน นักกิจกรรมบำบัด

การอบรม

2020/08/06 - 2020/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” รุ่น3, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/02/11 - 2019/02/15 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน (Swallowing rehabilitation), ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018/06/15 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/12/19 - 2017/12/22 Occupational Therapy Intervention for Chlidren with Executive Function Deficits, ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017/03/21 - 2017/03/24 การอบรม ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยแบบทดสอบ Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2018/11/26 - 2018/11/30 ศึกษาดูงานแผนงานทางกิจกรรมบำบัด, Department of Occupational therapy, Medical college, National Cheng Kung University, Taiwan

วิทยากร

2018/06/16 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง Tablet ส่งผลต่อพัฒนาการจริงหรือ?, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/06/24 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการเขียนในเด็กวัยเรียน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/25 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ไขปริศนาปัญหาเด็กสมาธิสั้น", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2017/10/24 - 2017/10/25 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/02/24 ออกหน่วย ให้บริการประเมินคัดกรองและให้คำปรึกษาทางกิจกรรมบำบัด ในงาน "โครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น", โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
2016/10/25 - 2016/10/26 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/09/13 ออกหน่วย ให้บริการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงเรียนอมริทราราม
2015/10/19 - 2015/10/20 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล