กภ. พงศธร ปาลี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : phongsathon.pal@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2019/11/05 - 2019/11/06 เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน , ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2019/02/22 - 2019/02/23 Kinesio Taping Assessment, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2), บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จำกัด
2018/08/06 - 2018/08/07 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018/05/07 - 2018/05/09 โครงการอบรม เรื่อง Breathing as a key management for MS disorder: Advanced manual techniques for improving breathing pattern , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2017/05/29 - 2017/06/01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Diagnostic Screening For Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance "Primary Body Center Stabilizers", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2559, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 โครงการบรรยายพิเศษทางกายภาพบำบัด เรื่อง Update Practice of Combined Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense Or NonSense, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/13 - 2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

2018/11/17 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "พ่อบ้าน แม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/17 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "มาดูแลข้อเข่าเสื่อมกัยเถอะ", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เลือกกระเป๋าอย่างไรให้ปลอดภัยกับการใช้งาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/01/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ปวดเข่าเรารับมือได้ , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/10/22 บทความ เรื่อง "ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว (Vertebral compression fracture)", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/02 บทความ เรื่อง "DOMS ใคร ๆ ก็เป็นได้", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/11 บทความ เรื่อง "การออกกำลังกายป้องกันเข่าทรุด", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/01/15 บทความ เรื่อง "ทำไมถึงเข่าทรุด?", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/05 บทความ เรื่อง "แขม่วท้อง...ดีอย่างไร?", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 แผ่นพับ เรื่อง "ปวดข้อ ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม เป็นอะไร?", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง "ท่าออกกำลังกายบริหารอุ้งเท้าแบน" , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล