กภ. วรท เอกพินิจพิทยา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : varot.eak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2558 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การอบรม

2018/11/07 - 2018/11/09 Water Specific Therapy Halliwick: Intermediate level, คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่
2017/08/04 - 2017/08/06 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level, คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่
2017/05/29 - 2017/06/01 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Diagnostic Screening For Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance "Primary Body Center Stabilizers", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/13 - 2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/02/27 บรรยายเรื่อง “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกับกายภาพบำบัด” โครงการความรู้สู่ประชาชน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

ผลงานอื่นๆ

2017 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งแบบไดนามิค, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ท่ายืดเส้นประสาทแขน - ขา”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล