กภ. พรรณนภา ลี้โภคภิญโญ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : pannapa.lee@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update in Sport Physical Therapy Management for Running, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/27 - 2016/07/01 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางกีฬา, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance 'Primary Body Center stabilizers', คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2559, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 โครงการบรรยายพิเศษทางกายภาพบำบัด เรื่อง Update Practice of Combined Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense Or NonSense, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/13 - 2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/05/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง จัด Work Station ป้องกันออฟฟิศซินโดรม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2016 โปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายในผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 โปสเตอร์เรื่อง "เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อลำตัวและรยางค์ขา", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/11/15 ออกหน่วยให้บริการกายภาพบำบัด กรุงเทพมาราธอน จัดโดยธนาคาร Standard Charter, ลานหน้าสวนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร