ผศ.ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดทางเด็ก

โทรศัพท์ : 024415450 #21002

E-Mail : saipin.pra@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2545 ปริญญาเอก Ph.D. (Pediatric Rehabilitation Sciences) MCP Hahnemann University, United States of America
2535 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2532 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดด้านเด็ก
การควบคุมและการเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหวในเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
เครื่องช่วยสำหรับท่าทางและการเคลื่อนย้ายสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
กายภาพบำบัดในระบบโรงเรียน
คุณภาพชีวิตของเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2561
2559
2557
2556
2555
2554
2553
Prasertsukdee S, Thanapan P, Boonplurn T, Jeenawat V. Agreement in Rating Items of Infant Motor Development Test (IMDT) between Physical Therapy Students and Experienced Physical Therapists. Thai Journal of Physical Therapy 2010; 32(3): 133-46.
2552
Leelakajohnkit S, Rohisuk W, Prasertsukdee S. Attitudes of Physical Therapists Toward Persons with Physical Disabilities. Thai Journal of Physical Therapy 2009; 30(2): 67-80.
2550
2548

Proceeding

2560
Limpaninlachat S, Prasertsukdee S, Burns J, Palisano R J, Kaewkungwal J. Accuracy in Classifying Gait in Children with Spasic Diplegic Cerebral Palsy Based on Rodda’s Gait Patern Classification. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Prasertsukdee S, Khajornchaikul P, Sermpol N, Suwanna K, Jarumethitanont W. Validity of Cerebral Palsy Quality of Life for Children (CP QOL-CHILD) in Thai Version. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Kiadtiwanit K, Prasertsukdee S, Khajornchaikul P, Tantilipikorn Earde P, Sermpon N. Reliability of the Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Adolescents (Thai version). Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2559
Sratongtean S, Prasertsukdee S, Sutcharitpongsa S, Wathanadilokul U. Accuracy and Consistency of Observational Skill in Using Vojta Based Observational Checklist of Motor Development in Full-Term Healthy Infants.Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 159-76
2557
Sermpon N, Prasertsukdee S, Chaiyawat P. Impact of Working System on Pediatric Physical Therapy in Community Hospitals. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC), Bangkok 5-7 Febrary 2014
2555
Ungrattanachai S, Prasertsukdee S, Rattanatharn R, Lertseree A. Effect of Intensive Treadmill Training with Partial Body Weight Support in Children with Spastic Quadriplegia. Proceeding of APHEIT Conference 2012; 28 May 2012; Sripatum University, Bangkok: 26-37.
2554
Thanapan P, Prasertsukdee S, Vachalathiti R. Comparison of Body Segmental Kinematic Characteristics between Children with Cerebral Palsy Performing Sit-to-Stand With and Without a Walker. in: Proceeding of The 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology; 21-23 July 2011; Thailand.
Sakullertphasuk W, Prasertsukdee S, Suwanasri C, Lertmanorat Z. Effect of Functional Electrical Stimulation (FES) when combined with gait training on treadmill in children with spastic diplegia. in: Proceeding of The 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology; 21-23 July 2011; Thailand.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 319 กายภาพบำบัดทางเด็ก 1

PTPT 419 กายภาพบำบัดทางเด็ก 2

การทำงาน

2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2535 - 2548 อาจารย์