กภ. ปัทมาพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : pattamaporn.fun@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2557 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
Wattananon P. Kong-oun S, Chuenpimonchankit P. Pattanu P, Suksawanwit G, Sonjit P, Prasetkul W. The predictive validity of clinical prediction rule to identify asymptomatic individuals with history of low back pain. Physiotherapy Quaterly 2020;30(1):-.

การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 โครงการอบรมเรื่อง Biomechanics and Pathomechanices of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/01 - 2016/04/02 Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1 & KT2), บริษัทมาราธอน ประเทศไทย
2016/03/24 Updated Practice of Combined Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense or Non-Sense , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/15 - 2015/12/16 การดูแลภาวะบาดเจ็บทางกีฬา, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

2017/06/23 วิทยากรหัวข้อ "จัด work station ป้องกัน office syndrome", คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานอื่นๆ

2020/02/03 เขียนบทความเรื่อง "ออกกำลังกายป้องกันออฟฟิศซินโดรม", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/12/16 จัดทำแผ่นพับเรื่อง "Office syndrome" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/05/07 เขียนบทความเรื่อง "รู้ทัน ป้องกันออฟฟิศซินโดรมกับนักกายภาพบำบัด", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/11/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่องกระดูกพรุน คุณจัดการได้, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/06/20 เขียนบทความเรื่อง "วิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่องปวดไหล่เรารับมือได้, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/11/15 ออกหน่วยให้บริการกายภาพบำบัด กรุงเทพมาราธอน จัดโดยธนาคาร Standard Charter, ลานหน้าสวนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร