นาง กฤษณา เรียงถนอม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : kitsana.rai@mahidol.ac.th

การศึกษา

2530 ประถมศึกษาตอนปลาย - โรงเรียนบ้านคลองหวาย, ไทย