กภ. ภควดี ธัญยนพพร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : pakawadee.tha@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดในคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพหญิง
2558 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด(ธาราบำบัด)
2558 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

การอบรม

2021/03/10 - 2021/03/31 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BLM) รุ่นที่ 2, คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง จังหวัด เชียงใหม่
2019/08/08 - 2019/08/09 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018/05/07 - 2018/05/09 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Breathing as a key management for MS disorder: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 โครงการบรรยายพิเศษทางกายภาพบำบัด เรื่อง Update Practice of Combined Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense Or NonSense, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/13 - 2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

วิทยากร

2021/03/22 รายการคนสู้โรค ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง บริหารลดปวดหลังในคุณแม่ดูแลเด็กเล็ก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2021/03/19 รายการคนสู้โรค ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง บริหารลดปวดคอบ่าในคุณแม่ดูแลเด็กเล็ก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/11/17 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง พ่อบ้าน แม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/17 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง มาดูแลข้อเข่าเสื่อมกัยเถอะ, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เลือกกระเป๋าอย่างไรให้ปลอดภัยกับการใช้งาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/01/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ปวดเข่าเรารับมือได้ , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2014/02/03 นำเสนอผลงาน “ก้าวใหม่ของลุงทุม” , รายการ ฉายแวว ตอน ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา, สถานีโทรทัศน์ Mahidol channel