กภ. มณฑาทิพย์ เทพทอง

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : montartip.the@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2556 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด (คลินิกกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพสตรี)
2558 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

การอบรม

2021/03/05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องTranscranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice, อบรมผ่าน Webinar โดยคณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2020/01/22 - 2020/01/24 Movement system impairment of lumbar spine, คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล ศาลายา
2019/07/25 - 2019/07/26 Essential skill for clinical teachers, คณะกายภาพบพลัด ม. มหิดล ศาลายา
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ศูนย์ก่ยภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/30 การป้องกันและระงับอัคคีภัย, คณะกยาภาพบำบัดม. มหิดล
2018/07/23 - 2018/07/24 Evidence base practice , คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2017/01/10 Dynamic neuromuscular stabilization(DNS), คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/15 - 2016/02/17 BTL shockwave therapy training, ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/24 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/22 การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ(ICF), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2020/10/07 รายการคนสู้โรค ทางช่องไทยพีบีเอส เรื่อง หุ่นสวยหลังคลอดง่ายๆ ทำได้ที่บ้านกับกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล ศาลายา
2016 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “จัด work station ป้องกัน office syndrome” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ "เที่ยวทั่วไทย ช็อปอย่างไร ไม่ให้ปวด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020/05/11 บทความวิชาการเรื่อง ปัสสาวะเล็ดไม่ควรมองข้าม2, http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=1759
2019/12/11 บทความวิชาการเรื่อง ปัสสาวะเล็ดไม่ควรมองข้าม, http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=1438
2017/05/23 บทความวิชาการเรื่อง แนวทางการออกกำลังกายสำหรับว่าที่คุณแม่, http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=584