นางสาว วนิดา แก้วชะอุ่ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย

งาน : งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 024415450 #20220

E-Mail : wanida.kae@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 ปริญญาโท พัฒนศึกษา มหาวิทยลัยศิลปากร, ไทย

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่วิจัย คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2556 - 2557 เจ้าหน้าที่วิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
2553 - 2556 เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

การอบรม

2019/01/22 จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2562, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/08/26 - 2015/08/28 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่น 5, โรงแรมมารวย การเด้น กรุงเทพ