รศ.ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21601

E-Mail : wattana.jal@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2541 ปริญญาเอก Ph.D. (Ergonomics/ Biomechanics) New York University, United States of America
2536 ปริญญาโท MA. (Physical Therapy) New York University, United States of America
2529 ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2525 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Ergonomics
Sport Injuries
EMG in sports

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
2560
2559
2558
2557
2556
Jalayondeja C, Jalayondeja W. Leisure, Household and Work-related Activities Measured by Physical Activity Scale for Person with Physical Disability (PASIPD). Thai Journal of Physical Therapy 2013; 35(3): 127-40.
2555
2554
2553
2552
2550
Thongjunjua S, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Kanchanapach C. Effects of Lumbar Stabilization Exercises on Exercise Level Attained in Healthy Subjects.Thai Journal of Physical Therapy 2007; 29(1): 1-13.
2548
Pinupong C, Jalayondeja W, Mekhora K. Effects of Isometric and Dynamic Endurance Training in Fatigability of Back Extensor Muscles in Male. Journal of Sport Science and Technology 2005; 5(1, 2): 43–57

Proceeding

2563
Aung S T, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W and Jalyondeia C. The Relationship between Stress and Cardiorespiratory Fitness in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Aunkhompet P, Jalayondeja W, Jalayondeja C and Bhuanantanondh P. Association between Back Endurance and Prevalence of Low Back Pain in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Bandidcharoenlert P, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W, Jalayondeja C.. Sleeping and Performance among Oil Rig Onshore Shift Workers in Thailand.Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Khemamuttanak N,Mekhora K, Jalayondeja W, Somprasong S.. Effects of Thai Dance on Median Neural Tension, Chronaxy, and Nerve Functions in The People Associated with WMSDs. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Wongwitwichote K, Jalayondeja W, Mekhora K, Jalayondeja C.. Physical Activity, Sitting Time and Work-related Musculoskeletal Disorders in Computer Workers. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Chanakarn Meechoovet, Wattana Jalayondeja, Chutima Jalayondeja, Benjawan Apinonkul.. Neck Pain and Physical Fitness among Office Workers. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Promsri U, Chuachan S, Chittithavorn V, Jalayondeja W, Nualnim N. Effects of Modified Respiratory Muscle Stretch Gymnastics (RMSG) on Shoulder Flexion and Pain in Postero-lateral Thoracotomy. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
2559
Chongaonoy N, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja W. Development of an Android Application for Reaction Time Test and Finger Tapping Test. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 146-58.
Junsri T, Mekhora K, Jalayondeja W, Jalayondeja C. Musculoskeletal Disorders and Physical Performance in Petroleum Workers: A Cross-Sectional Survey. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 177-96.
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
Kaewkhuntee W, Jalayondeja C, Jalayondeja W, Wichaidij P. Energy Expenditure Determination of Physical Activity in Thai Physical Activity Guideline.The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14 - 16 December 2016: 229-30. (abstract)
2557
Apibantawesakul S, Vachalathiti R, Jalayondeja W. Comparisons of Lower Trunk Muscle Activities and Serve Performances between The First and The Second Tennis Serves in Elit Thai Tennis Players. Proceeding KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences 2014; 20-21 March 2014; Bangkok.
Sakunkaruna Y, Sakunkaruna S, Jalayondeja W. Effect of kinesio tape on pain and walking distance in patiens with patellofemoral pain syndrome: a pilot study. Proceeding The 2nd IPTC & the 2nd PTMURS; 30-31 July - 1 August 2014; Mahidol University, Bangkok : 240-50.
Septham C, Mekhora K, Jalayondeja W. Comparison of Median Neurodynamic Response between Single Active Break and Multiple Short Breaks during 4-Hour Computer Use. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1095-105.
Sornkaew K, Jalayondeja W, Mekhora K. Effects of Back Belt Application on Trunk Muscle Fatigue and Rating of Perceived Exertion during Repetitive Lifting.Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 835-43.
Taworn D, Chansirinukor W, Jalayondeja W. Trunk Muscle Strength and Endurance between Normal Weight and Overweight Females. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1012-8.
Eak-udchariya P, Jalayondeja W, Sakulsriprasert P. Activation of Transversus Abdominis/Internal Abdominal Oblique during Stabilization Exercises by 3 Difference Type of Feedback in Asymtomatic Subjects. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 990-6.
2556
Anuraktam K, Chochoukam P, Jalayondeja W. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะหลักด้วยวิธี 360 องศา. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.
Sinsurin K, Vachalathiti R, Jalayondeja W, Limroongreungrat W. How to Control Ankle Joint in Various Directions of one leg Jump-Landing : frontal plane moment and EMG Study. Proceeding of 31 International Conference on Biomechanics in Sports 2013; 7-11 July 2013; Taipei, Taiwan.
2555
Upiriyasakul R, Mekhora K, Jalayondeja W. Alteration of median neurodynamic response from 4-hour continous computer use. Proceeding of The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) and The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools; 1-2 March 2012; International Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai: HS-126 -30.
Cetthakrikul S, Jalayondeja W, Chuaychoo B, Chaunchaiyakul R, Thanungkul S. A Cass Study on Effects of Respiratory Muscle Endurance Training on Pulmonary Function, Respiratory Muscle Performance and Six-Minute Walk Test in Hemiparetic Patients. Proceeding of Asian Physical Therapy Research Symposium; 6-7 September 2012; Tawanna Hotel, Bangkok: 3-17-21.

Book

2558
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Bovonsunthonchai S, Kaewkhuntee W, Bunprajun T. Thai Physical Activity Guideline (TPAG): a manual of physical activity promotion in community. 1st ed. Printery-Company Limited. Bangkok, Thailand 2015.
Suwandee P, Mekhora K, Jalayondeja C, Bhuanantanondh P. Self-screening test for upper extremity musculoskeletal disorders in computer users. In: Yamamoto S, editor. New ergonomics perspective. Boca Raton: CRC Press; 2015. p. 79-84.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 224 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ

PTPT 421 กายภาพบำบัดทางกีฬา

การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน ผุ้ช่วยศาสตราจารย์

งานบริหาร

2020 - 2024รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง
2016 - 2020รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2012 - 2016รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
2011 - 2012รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ
2009 - 2011รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ