อ.กภ. ธีรยา อุปชิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21103

E-Mail : tosawan.upa@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาโท วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย