อ.กภ. นิสาศรี เสริมพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดทางเด็ก

โทรศัพท์ : 024415450 #21701

E-Mail : nisasri.ser@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2559

Proceeding

2560
Prasertsukdee S, Khajornchaikul P, Sermpol N, Suwanna K, Jarumethitanont W. Validity of Cerebral Palsy Quality of Life for Children (CP QOL-CHILD) in Thai Version. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Kiadtiwanit K, Prasertsukdee S, Khajornchaikul P, Tantilipikorn Earde P, Sermpon N. Reliability of the Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Adolescents (Thai version). Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 675 Teaching and Learning in Physical Therapy