กภ. สุรีย์ฉาย พุดสีเสน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : sureechay.pud@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2018/09/17 - 2018/09/19 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Exercise prescription for patient with NCDs : The role of exercise in prevention and control of NCDs, กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Dance Movement Therapy Training for Caregivers of Patients with Parkinson’s Disease, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/21 - 2015/05/22 การประชุมวิชาการ เรื่อง Learn and Share of Stroke Management at The 50th Anniversary PT Mahidol , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
2015/05/20 ประชุมวิชาการ 50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล, ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

วิทยากร

2016/03/26 โครงการความรู้สู่ประชาชน "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน เพราะอาการมือสั่นไม่ธรรมดา", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล