อ.กภ. พิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20705

E-Mail : pimpawee.kir@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2556 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย