อ.กภ. ศศิธร แสงเรืองรอบ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21105

E-Mail : sasithorn.sae@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2553 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558
Hiengkaew V, Saengrueangrob S, Cheawthamai K. A Pilot Study of a 12-week Leg Exercise and a 6- and 12-month Follow-up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance. Journal of the medical association of Thailand 2015; 98: S66-73.
2557

Proceeding

2559
Rakkamon W, Saengrueangrob S, Chantanachai T, Vongsirinavarat M. Impaired Dexterity in Elders with Mild Cognitive Impairment. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 218-9. (abstract)

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 422 กายภาพบำบัดในชุมชน