อ.กภ. วรินทร์ รักกมล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21104

E-Mail : warin.rak@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2559
Rakkamon W, Saengrueangrob S, Chantanachai T, Vongsirinavarat M. Impaired Dexterity in Elders with Mild Cognitive Impairment. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 218-9. (abstract)