อ.กภ. วรินทร์ รักกมล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21104

E-Mail : warin.rak@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2556 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2553 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2559
Rakkamon W, Saengrueangrob S, Chantanachai T, Vongsirinavarat M. Impaired Dexterity in Elders with Mild Cognitive Impairment. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 218-9. (abstract)

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2