อ.กภ. ไพโรจน์ สุรประภาพิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20706

E-Mail : pairoj.sur@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562