ผศ.ดร.กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #20803

E-Mail : mantana.von@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2546 ปริญญาเอก Ph.D. (Physical Therapy) Texas Womans University, United States of America
2538 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุ
นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
Vongsirinavarat M, Mathiyakom W, Krityakiarana W, Hengsomboon N, Kraiwong R. Survey of attitudes, knowledge, and barriers to evidence-based practice among Thai physical therapists.The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 2020;18(4):-.
2562
2561
2559
2558
2557
2556
2555
2554
Ainpradub K, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M. Correlation between level of lumbar stability, leg strength and vertical jump height in healthy male subjects. Thai Journal of Physical Therapy 2011; 33(3): 108-113
2553
Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Kantasorn J.. Effect of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in Individual with Acute Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 2010; 4(4): 107-11.
Sakulsriprasert P, Vongsirinavarat M, Thammajaree C, Khoblueng D, Sunthornwiriyawong K. Effect of Superficial Heating Duration on Plantarflexor Extensibility. Songklanagarin Medical Journal 2010; 28(6): 295-304.
2549

Proceeding

2560
Wahyuddin, Vongsirinavarat M, Mekhora K, Bovonsunthonchai S. Effects of Muscle Energy Technique on Pain and Disability in Patients with Chronic Low Back Pain of Zygapophyseal joint Origin. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Thwe Zar Chi Htut, Hiengkaew V, Jalayondeja C, Vongsirinavarat M. Effects of Brain Exercise on Balance, Cognition, Muscle Strength, and Fear of Failing in the Elderly. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Kraiwong R, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V, Wågert P.. Falls in the Older People with Types 2 Diabetes Mellitus. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Vongsirinavarat M, Nunthapornsak A, Somprasong S. Relationships of Clinical Competencies and Cognitive (PAŃŃA) Skills in Physical Therapy Students. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Sriboonpeng J, Nuntapornsak A, Vongsirinavarat M. Preliminary Report of Immediate Effects of Stretching and Breathing Exercises on Chest Expansion and Thoracic Kyphosis Individuals with Thoracic Hyperkyphosis. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
2559
Rakkamon W, Saengrueangrob S, Chantanachai T, Vongsirinavarat M. Impaired Dexterity in Elders with Mild Cognitive Impairment. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 218-9. (abstract)
2556
Saengrueangrob S, Hiengkaew V, Vongsirinavarat M. Effect of Lower Limb Exercise in Diabetic Community – Dwelling Elders. proceeding of The 29th National Graduate Research Conference; 24-25 October 2013; Mea Fah Luang University: HS77-86.
2554
Hiengkaew V, Vongsirinavarat M. Outcomes of home-based physiotherapy between first visit within 30 days and during 30-90 days after stroke onset. in: Proceeding of World Congress of Physical Therapy (WCPT); 20 - 23 June 2011; Netherlands.

Review article

2557

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 112 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 180 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 1

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

PTPT 317 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2

PTPT 414 ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงาน 1

PTPT 421 กายภาพบำบัดทางกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 666 Seminar in physical therapy I

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

PTPT 675 Teaching and Learning in Physical Therapy

การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานบริหาร

2019 - 2020รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
2012 - 2018รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
2011 - 2012รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
2009 - 2011รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
2008 - 2009รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์