ผศ.ดร.กภ. พีร์มงคล วัฒนานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21803

E-Mail : peemongkon.wat@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาเอก Ph.D. (Rehabilitation Sciences) Drexel University, United States of America
2552 ปริญญาโท M.Sc. (Exercise Science and Rehabilitation) Brooklyn College, United States of America
2545 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ชีวกลศาสตร์
การเคลื่อนไหวในมนุษย์

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
Wattananon P, Silfies S P, Wang H K. Patients with low back pain use stiffening strategy to compensate for movement control during active prone hip rotation: a cross-sectional study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2021;-.
Songjaroen S, Sungnak P, Piriyaprasarth P, Wang H K, Laskin J J, Wattananon P. Combined neuromuscular electrical stimulation with motor control exercise can improve lumbar multifidus activation in individuals with recurrent low back pain. Scientific Reports 2021;(11): 14815.
2563
นุชจรี ศิริ, ทิพวรรญ สิทธิ, พีร์มงคล วัฒนานนท์, และ จุติพร ธรรมจารี. ความเกี่ยวข้องระหว่างความยาวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง ในผู้ป่วยปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2020;20(4):.
Wattananon P. Kong-oun S, Chuenpimonchankit P. Pattanu P, Suksawanwit G, Sonjit P, Prasetkul W. The predictive validity of clinical prediction rule to identify asymptomatic individuals with history of low back pain. Physiotherapy Quaterly 2020;30(1):-.
2562
2561
สุธิดา สกุลกรุณา, พีร์มงคล วัฒนานนท์, คมศักดิ์ สินสุรินทร์. การเปรียเทียบองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและองศาการหมุนเข้าในของข้อสะโพกในนักกอล์ฟไทยมือสมัครเล่นที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง (The comparison angles of the thoracic, lumbar spine and hip internal rotation movement in Thai amateur golf players with and without low back pain.) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Sports Science and Technology) 2018;18(2):109-19.
2560
2559
2558

Proceeding

2563
Songjaroen S, Sungnak P, Wang H K, Piriyaprasarth P and Wattananon P. The Immediate Effects of Combined Neuromuscular Electrical Stimulation with Motor Control Training in Patient with Recurrent Low Back Pain: A Case Report. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sungnak P, Songjaroen S, Wang H K, Krityakiarana W and Wattananon P. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation on Lumbar Multifidus Muscle Thickness in Individuals with and Without Recurrent Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Nam T K L, Lekskulchai R and Wattananon P. Comparison of Standing Balance between Carrying and not Carrying a Backpack in Children Aged 7-12 Years Old. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2559
Suwannimit P, Chaichakan T, Wattananon T. Active Forward Bend Task in Asymptomatic Individuals: a Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 213-4. (abstract)

Review article

2558
Sakulsriprasert P, Limpasutirachata K. Core stabilization exercise and movement system impairment approaches for patient with movement control impairment: A review article. KKU Research Journal 2015; 20(4): 480-92.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy