อ.ดร.ก.บ. พีรเดช ธิจันทร์เปียง

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20902

E-Mail : peeradech.thi@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาโท วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Retinal degeneration in Neurodegenerative diseases and Protective substances
Pediatric occupational therapy

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
Thichanpiang P, Kaunnil A, Sansri V, Thongchoomsin S, Permpoonputtana K. Development of culturally relevant of Thai activity card sort for stroke clients. Journal of Associated Medical Sciences 2021;54(1):10-6.
2563
2561
2558

Proceeding

2560
Nualnim N, Ariyasoponwong T, Pakdeesang K, Thichanpiang P, Permpoonputtana K.. Comparison of Blood Pressure, Arterial Stiffness and Cognitive Functions Between Type 2 Diabetes and Healthy Individuals. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 225 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

PTOT 235 (covid-19) ประสาทกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 236 (covid-19) กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 340 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2