นางสาว ธารีรัตน์ วังมัจฉา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #29034

E-Mail : tareerut.wan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย
2551 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย