นาง ปาณิสรา เกตุขุนทด

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : panisara.ket@mahidol.ac.th

การศึกษา

2529 ประถมศึกษาตอนปลาย - โรงเรียนบ้านวังโป่ง, ไทย