นางสาว นันทพร ทองดี

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (เวชระเบียน)

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21001

E-Mail : nantaporn.ton@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปวส. ธุรกิจบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง, ไทย