นางสาว พรรัตน์ ผ่องเคหา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 024415450 #20216

E-Mail : phornrat.pho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ)