นางสาว นริสา แสพลกรัง

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (เวชระเบียน)

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21001

E-Mail : narisa.sae@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, ไทย