กภ. ปรัธยาน์ ภาคภากร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : phrattaya.pak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/05/25 - 2019/05/26 Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Resoning (KT3), บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย)
2016/07/25 - 2016/07/28 COMMON FOOT PROBLEMS: FOOTWEAR AND PEDORTHIC MANAGEMENT, โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/17 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2 : , ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/05/02 กายภาพบบำบัดแก้ปวดจากโรคออฟฟิศซินโดรม, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2017/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เลือกกระเป๋าอย่างไรให้ปลอดภัยกับการใช้งาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/01/24 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง บุคลิกภาพกับกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล