กภ. จุติพร ธรรมจารี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : chutiporn.thm@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.บ. (กายภาพบำบัด) Curtin University, Australia
2553 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
นุชจรี ศิริ, ทิพวรรญ สิทธิ, พีร์มงคล วัฒนานนท์, และ จุติพร ธรรมจารี. ความเกี่ยวข้องระหว่างความยาวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง ในผู้ป่วยปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2020;20(4):.
2561

Proceeding

2562
Soonthonsawat S, Bunprajun T,Sakulsriprasert P, Pipatkasira P, Thammajaree C, Kunanusornchai S, and Sa-ngounsak T. Immediate Effect of an 808-909 nm Ga-Al-Ar High Laser Therapy on Visual Analog Scale and Functional Ability in Individuals with Lateral Elbow Pain. Proceeding of The 9 th STOU National Research Conference .29 พฤศจิกายน 2562

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด
2553 - 2555 นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/02/28 Special seminar in musculoskeletal disorder, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/07/25 - 2019/07/26 Essential skill for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/08/08 The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/07/23 - 2018/07/24 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017/04/10 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/07/01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance (Lumbo-pelvic), มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/22 - 2016/02/26 เลเซอร์ กำลังสูง, เมืองวิเซนซ่า ประเทศอิตาลี
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2: "Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", ไทย
2014/04/22 - 2014/04/25 การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด และ Clinical Decision Making in Physical Therapy, ไทย
2011/04/11 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2011/03/24 - 2011/03/25 Manual Therapy for SI joint problems, ไทย
2010/12/06 - 2010/12/08 โครงการพลังกลุ่มและความสุข, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2009/04/26 - 2009/04/28 Patellofemoral pain: A Critical Review of Evaluation and treatment Techniques for Physical Therapist, ไทย

วิทยากร

2019/10/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เล่นมือถือ อย่างมีความสุข smart phone smart posture”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/01/09 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "Office syndrome and Smart phone เจ้าปัญหา" , คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
2018/10/20 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้ #2”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017/12/23 ครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “smart phone เจ้าปัญหา”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/11/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ปวดไหล่ เรารับมือได้” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/13 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 2” , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020/01/20 ให้บริการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด งาน “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2020/01 Smart phone Smart Posture, มหิดลสาร
2019/12/18 อัดรายการวิทยุ "โรงหมอ" หัวข้อ "Smart phone Smart Posture, Thai PBS
2019/12/02 บทความความรู้สู่ประชาชนเรื่อง รองช้ำ, เว็บไซต์ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/11/20 Smart phone Smart Posture, หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
2019/11/16 Smart phone Smart Posture, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
2019/11/14 Smart phone Smart Posture, หนังสือพิมพ์ข่าวสด
2019/11/12 Smart phone Smart Posture, หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
2019 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “กระชับหน้าท้องหลังการคลอดบุตร”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “แค่หายใจก็หายปวด”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “รู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูกพรุน”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “หลัง strong ท้องกระชับ ขยับ 6 ท่า”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง รำไทยคลายเส้น 1 & 2, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย