กภ. กมลวรรณ เพราเพริศภิรมย์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : kamonwan.pra@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2556 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 โครงการอบรมเรื่อง Biomechanics and Pathomechanices of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/15 - 2016/02/17 BTL shockwave therapy training, ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/15 - 2015/12/16 การดูแลภาวะบาดเจ็บทางกีฬา, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2015/02/05 อบรมความเสี่ยง, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2 : "Secondary Body center Stabilizer (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “จัด work station ป้องกัน office syndrome”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ "เที่ยวทั่วไทย ช็อปอย่างไร ไม่ให้ปวด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ช็อปปิ้งอย่างไร... ไม่ให้ปวด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/11/16 ออกหน่วยกรุงเทพมาราธอน, กรุงเทพมหานคร