อ.ก.บ. สุรชาต ทองชุมสิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20703

E-Mail : surachart.suk@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2549 ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561
2559

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 205 สภาวะทางการแพทย์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 226 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 234 (Covid-19) การประเมินขั้นสูงสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 320 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 2

PTOT 322 การดัดแปรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื่องช่วย

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 342 เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

PTOT 403 กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ