อ.ดร.ก.บ. สุรชาต ทองชุมสิน

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20703

E-Mail : surachart.suk@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2549 ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
Thichanpiang P, Kaunnil A, Sansri V, Thongchoomsin S, Permpoonputtana K. Development of culturally relevant of Thai activity card sort for stroke clients. Journal of Associated Medical Sciences 2021;54(1):10-6.
2563
2561
2559

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 205 สภาวะทางการแพทย์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 226 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 228 จลนศาสตร์ในกิจกรรมบำบัด

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 234 การประเมินขั้นสูงสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 320 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 2

PTOT 322 การดัดแปรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื่องช่วย

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 338 กิจกรรมบำบัดในชุมชน

PTOT 342 เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

PTOT 403 กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

PTOT383 ปฏิบัติงานทางคลินิก 2