อ.ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตี

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20603

E-Mail : watesinee.kae@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2544 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Cardiac rehabilitation, physical fitness and quality of life of cardiac patient
Outcome measurement of cardiopulmonary system
Exercise for health promotion and applied exercise physiology in metabolic, respiratory, cardiovascular systems
Physical activities level in Thai population

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2560
2558

Proceeding

2559
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
Kaewkhuntee W, Jalayondeja C, Jalayondeja W, Wichaidij P. Energy Expenditure Determination of Physical Activity in Thai Physical Activity Guideline.The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14 - 16 December 2016: 229-30. (abstract)

Book

2558
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Bovonsunthonchai S, Kaewkhuntee W, Bunprajun T. Thai Physical Activity Guideline (TPAG): a manual of physical activity promotion in community. 1st ed. Printery-Company Limited. Bangkok, Thailand 2015.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 215 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1

PTPT 223 สรีรวิทยา

PTPT 224 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 225 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 309 เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PTPT 418 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

งานบริหาร

2020 - 2024รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล