ผศ.ดร.กภ. ทิพย์วดี บรรพระจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #20601

E-Mail : tipwadee.bun@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2556 ปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561
2560
2559
2558
2556
Green CJ, Bunprajun T, Pedersen BK, and Scheele C. Physical Activity Protects Against Dysregulated Metabolism Associated with Sedentary Lifestyle in Human Muscle Satellite Cells. Journal of Physiology 2013; 15:591(Pt 18):4621-35.
Bunprajun T, Henriksen TI, Scheele C, Pedersen BK, Green CJ. Lifelong Physical Activity Prevents Aging-associated Insulin Resistance in Human Skeletal Muscle Myotubes via Increased Glucose Transporter Expression. PLoS One 2013; 8(6): e66628.

Proceeding

2563
Chokboontiyanon P, Bunprajun T and Sakulsriprasert P. Muscle Activity of Lower Trapezius Exercises in Individuals with Lower Trapezius Weakness. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2562
Soonthonsawat S, Bunprajun T,Sakulsriprasert P, Pipatkasira P, Thammajaree C, Kunanusornchai S, and Sa-ngounsak T. Immediate Effect of an 808-909 nm Ga-Al-Ar High Laser Therapy on Visual Analog Scale and Functional Ability in Individuals with Lateral Elbow Pain. Proceeding of The 9 th STOU National Research Conference .29 พฤศจิกายน 2562
2560
Pritivichakarn S, Nuntapornsak A, Bunprajun T, Jalayondeja C. . Association between sedentary behavior, metabolic profiles and cognitive function in office workers. Proceedings of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design. 2017; 53: 620-3 (suppl).
2559
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)

Book

2558
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Bovonsunthonchai S, Kaewkhuntee W, Bunprajun T. Thai Physical Activity Guideline (TPAG): a manual of physical activity promotion in community. 1st ed. Printery-Company Limited. Bangkok, Thailand 2015.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 213 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า

PTPT 214 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน

PTPT 223 สรีรวิทยา

PTPT 224 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 225 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3