อ.ดร.กภ. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #21401

E-Mail : juthamard.sur@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Physical Therapy in cardiopumonary conditions
Exercise Physiology

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
Nithitsuttibuta k, Sainiyom P, Surapongchai J, Lee J K W, and Saeangsirisuwan V. The effect of personalized fluid replacement on physiological 16 recovery after half-marathon running. Academic Journal of Thailand National Sports University 2021;13(1):16-25.
2563
2553
Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Kantasorn J.. Effect of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in Individual with Acute Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 2010; 4(4): 107-11.
2549

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 115 การนวดและพันผ้ายืด

PTPT 180 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 1

PTPT 211 สรีรวิทยา

PTPT 216 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2

PTPT 220 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 223 สรีรวิทยา

PTPT 224 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 225 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 226 พยาธิวิทยา จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

PTPT 229 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2

PTPT 318 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 1

PTPT 418 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 2

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

การทำงาน

2549 - ปัจจุบัน อาจารย์