อ.ดร.กภ. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #21401

E-Mail : juthamard.sur@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Physical Therapy in cardiopumonary conditions
Exercise Physiology

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2553
Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Kantasorn J.. Effect of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in Individual with Acute Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 2010; 4(4): 107-11.
2549

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 207 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2

PTPT 307 พยาธิวิทยา

PTPT 308 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

PTPT 414 ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงาน 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

การทำงาน

2549 - ปัจจุบัน อาจารย์