นางสาว จุฑารัตน์ หัสจุมพล

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

งาน : งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 024415450 #20228

E-Mail : jutharat.has@mahidol.ac.th

การศึกษา

2554 ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย