ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ภู่สุวรรณ์

ตำแหน่ง : วิศวกร

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 024337098 #21051

E-Mail : nattapon.pus@mahidol.ac.th

การศึกษา

2545 ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ไทย
2543 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม, ไทย