นาย นิวัฒน์ ผลวงษ์

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 024415450 #20219

E-Mail : niwat.pho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2547 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู, ไทย