นางสาว บุญมา จงวัฒนะโรจน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21011

E-Mail : boonma.jon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2547 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ไทย